Alimenty na dziecko

Zgodnie z art. 133§ 1 krio rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Oznacza to, że na rodzicach spoczywa obowiązek zaspokojenia dziecku podstawowych potrzeb życiowych.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Wysokość alimentów zależy od wielu indywidualnych okoliczności tj. wiek, stan zdrowia, zainteresowania czy też zdolności dziecka. Do usprawiedliwionych potrzeb dziecka z pewnością zaliczamy koszty zamieszkania, wyżywienia, kształcenia, leczenia, wypoczynku, a także zakupu kosmetyków, środków czystości, zabawek, pomocy szkolnych itp. Należy mieć jednak na uwadze, że wysokość alimentów powinna być określona w oparciu o aktualne i bieżące potrzeby małoletniego. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, Sąd bada usprawiedliwione, bieżące koszty utrzymania uprawnionego do alimentacji. Nie jest możliwe zasądzenie alimentów „na przyszłość”, przy uwzględnieniu hipotetycznych i jedynie potencjalnych potrzeb i kosztów, choćby były to koszty planowane, ale na datę orzekania nie doszły do skutku (wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk- Południe w Gdańsku, wydanego dnia 9 grudnia 2015 r., w sprawie o sygn. akt IV RC 1304/13. Wobec powyższego, zasadym jest dołączenie do pozwu faktur imiennych, które potwierdzą rzeczywiście ponoszone koszty.

Górną granicą świadczeń alimentacyjnych są możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Wskazać przy tym należy, że zgodnie z uchwałą SN z dnia 16 grudnia 1987 r. o sygn. akt III CZP 91/86 „przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu – odpowiedni do jego wieku i uzdolnień – prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody”.

Przy ustalaniu sytuacji finansowej zobowiązanego, należy mieć na uwadze nie tylko comiesięczne dochody, ale również zgromadzony przez niego majątek, a także wartość danej osoby na rynku pracy (uwzględniając wiek, wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe zobowiązanego).

Odnosząc się do kwestii równej stopy życiowej dzieci oraz ich rodziców, zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, rodzice winni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami– jednakże nie dotyczy to potrzeb będących przejawem zbytku (uchwała SN z dnia 16 grudnia 1987 r., sygn. akt: III CZP 91/86, opubl. OSNC 1988/4/42).

Stosownie do art. 135 krio wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Do jakiego sądu należy wnieść pozew o alimenty?

Pozew o alimenty na dziecko może zostać wniesiony zarówno do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego bądź też sądu właściwego dla miejsca zamieszkania zobowiązanego (czyli pozwanego). Sprawy o alimenty rozpoznawane są przez sądy rejonowe. W przypadku spraw o alimenty wartość przedmiotu sporu stanowi kwota alimentów pomnożona przez dwanaście miesięcy (przykładowo: dochodząc alimentów w kwocie po 1200 zł miesięcznie, wps wynosi 14 400 zł). Pozew, w którym dochodzimy alimentów jest zwolniony od opłaty sądowej.

Kancelaria Adwokacka w Szczecinie świadczy pomoc prawną zarówno w dochodzeniu alimentów, jak również reprezentuje interesy pozwanych w sprawach o alimenty.

adw. Sanda Guzierowicz

adwokat Szczecin, alimenty Szczecin

< Powrót