odszkodowanie za opóźniony lot adwokat szczecin

Odszkodowanie za opóźniony lot

Wyjazdy wakacyjne czy podróże służbowe coraz częściej wiążą się z korzystaniem z transportu lotniczego. Jeżeli podróżujesz drogą lotniczą powinieneś zapoznać się z prawami pasażera, które przysługują Ci w przypadku wystąpienia takich niedogodności jak np. opóźnienie lotu, odwołanie lotu czy zagubienie bagażu.

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2014 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 reguluje kwestie m.in. odszkodowania za opóźniony lot.

Przyczyna opóźnienia

Przewoźnicy nie są zobowiązani do wypłaty odszkodowania, jeżeli opóźnienie lotu wynika z tzw. siły wyższej. Zgodnie z orzecznictwem ETS- są to nadzwyczajne okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków (okoliczności, które pozostają poza zakresem skutecznej kontroli przewoźnika). Przewoźnik nie odpowiada więc za opóźnienia spowodowane np. warunkami meteorologicznymi bądź strajkami.

Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania zależy od długości lotu podawanej w kilometrach oraz czasu opóźnienia w przybyciu do portu docelowego. Na podstawie przedmiotowego rozporządzenia pasażer opóźnionego lotu może ubiegać się o odszkodowanie w kwocie do 600 euro.

↠250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;
↠400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od ↠1 500 do 3 500 kilometrów;
↠600 EUR dla wszystkich innych lotów

W przypadku zaoferowania przez przewoźnika alternatywnego lotu, którego czas przylotu nie przekroczy planowanego czasu przylotu pierwotnie zakupionego lotu:

↠o dwie godziny w przypadku wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów
↠o trzy godziny w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów
↠o cztery godziny w przypadku wszystkich innych lotów

-obsługujący przewoźnik lotniczy może pomniejszyć kwotę odszkodowania o 50%.

Czas przylotu do portu docelowego dla celów odszkodowawczych

Co istotne, przy ustalaniu godziny dotarcia do miejsca docelowego nie bierzemy pod uwagę godziny wylądowania/ osadzenia samolotu, a godzinę otwarcia drzwi maszyny. Jak wynika bowiem z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dopiero w tym momencie pasażerowie mogą faktycznie opuścić samolot i podjąć swoją zwyczajową aktywność.

Jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot?

W celu uzyskania odszkodowania należy wystąpić z reklamacją do przewoźnika obsługującego dany lot. W przypadku niezasadnej odmowy wypłaty odszkodowania bądź braku odpowiedzi ze strony linii lotniczej, należy złożyć skargę do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (albo jego zagranicznego odpowiednika- w zależności od linii lotniczej obsługującej nasz lot).

W niektórych przypadkach koniecznym może okazać się skierowanie sprawy na drogę sądową i wystąpienie z pozwem o zapłatę.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie odszkodowania za opóźniony lot, zapraszam do kontaktu z kancelarią w Szczecinie.

Adwokat Szczecin- Sanda Guzierowicz

< Powrót