rozdzielność majątkowa szczecin

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Stosownie do treści art. 52§ 1 krio z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. Jak wynika z orzecznictwa, do ważnych powodów uzasadniających ustanowienie rozdzielności majątkowej zaliczyć można mi.in. trwonienie majątku wspólnego przez jednego z małżonków, uporczywe dokonywanie ryzykownych operacji finansowych, separację faktyczną, długotrwałe nieprzyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny, niedopuszczanie małżonka do majątku wspólnego, a także uzależnienia (uzależnienie od hazardu, alkoholizm, narkomania).

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną możliwe jest wyłącznie na mocy orzeczenia sądu. Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości ustanowienia rozdzielności z datą wsteczną poprzez zawarcie umowy majątkowej.

Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa wyłącznie w wyjątkowych wypadkach, w szczególności jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. Zniesienie wspólności majątkowej z datą wsteczną możliwe jest wówczas, gdy w dacie tej istniały już przesłanki uzasadniające zniesienie wspólności (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2004 r. o sygn. akt III CK 126/03).

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami, którzy pozostawali we wspólności ustawowej lub umownej, z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa jest dopuszczalne w zasadzie tylko wtedy, gdy z powodu separacji faktycznej (życia w rozłączeniu) niemożliwe było już w tym dniu ich współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2008 r., II CSK 371/08).

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną może mieć negatywne skutki dla wierzycieli małżonków poprzez pozbawienie ich możliwości zaspokojenia swoich roszczeń. W związku z powyższym, w postępowaniu sądowym badane są motywy wystąpienia z pozwem. Powództwo o ustalenie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną nie może bowiem zmierzać do obejścia przepisów o odpowiedzialności za długi.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie z zakresu rozdzielności majątkowej bądź podziału majątku- zapraszam do kontaktu z kancelarią adwokacką w Szczecinie.

adwokat Sanda Guzierowicz

< Powrót