W jakich sytuacjach sąd nie orzeknie rozwodu? 

W sprawach o rozwód sąd nie tylko bada czy w okolicznościach danej sprawy występują przesłanki pozytywne pozwalające na orzeczenie rozwodu, ale czyni także ustalenia w zakresie tzw. przesłanek negatywnych- uniemożliwiających rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.

Rozkład pożycia

Sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli między małżonkami nie nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Zupełny rozkład pożycia oznacza, że pomiędzy małżonkami nie istnieje więź duchowa (emocjonalna, uczuciowa), fizyczna oraz gospodarcza. Trwały rozkład pożycia występuje wówczas, gdy na gruncie okoliczności danej sprawy -kierując się zasadami doświadczenia życiowego- nie można oczekiwać powrotu stron do wspólnoty małżeństwa. 

Dobro dziecka

Pomimo zaistnienia pozytywnych przesłanek w postaci trwałego i całkowitego rozkładu pożycia, sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Przy ocenie czy dobro dziecka ucierpi wskutek rozwodu, sąd może wziąć pod uwagę takie aspekty jak np. dotychczasowy sposób sprawowania opieki na dzieckiem, uwarunkowania zdrowotne oraz psychiczne małoletniego, wiek dziecka, czy też możliwość porozumienia się stron w kwestii sprawowania władzy rodzicielskiej i utrzymania więzi z dzieckiem po rozwodzie.

Zasady współżycia społecznego

Sąd nie może orzec rozwodu, jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Przesłanką uniemożliwiającą orzeczenie rozwodu z uwagi na w/w klauzulę może być np. nieuleczalna choroba małżonka. 

Rozwód, a brak zgody drugiej strony

Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Strona, która nie wyraża zgody na rozwód powinna w toku postępowania przywołać argumenty przemawiające za wyłączną winą współmałżonka. Nadto, należy uzasadnić swoje stanowisko co do braku zgody na rozwód i wskazać przyczyny swojej decyzji. Brak zgody małżonka na rozwód może bowiem zostać uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego np. w sytuacji, gdy sąd dojdzie do przekonania, że strona odmawia zgody na rozwiązanie małżeństwa kierując się wyłącznie chęcią zemsty na współmałżonku. W takim przypadku, odmowa zgody nie jest wystarczająca dla oddalenia powództwa o rozwód.

Brak zgody na rozwód ma również znaczenie dla przebiegu postępowania. Sąd zmuszony jest  wówczas procedować także w kierunku ustalenia czy i który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia. Wynika to z tego, iż zaniechanie przez sąd orzekania o winie może mieć miejsce wyłącznie na zgodne żądanie stron. 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w postępowaniu rozwodowym zapraszam do kontaktu w celu wszechstronnego przeanalizowania okoliczności sprawy i obrania korzystnej taktyki procesowej. 

adwokat Sanda Guzierowicz

adwokat Szczecin, rozwód Szczecin

< Powrót