Rozwód z orzekaniem o winie -adwokat Szczecin-

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód kończy pewien etap, niemniej jednak zapadłe w sprawie o rozwód orzeczenie może mieć wpływ na komfort naszego dalszego życia.

Należy mieć bowiem na uwadze, iż rozwód z orzeczeniem o winie ma wpływ na ewentualne roszczenia alimentacyjne byłych małżonków.

Sąd zaniecha orzekania o winie wyłącznie na zgodny wniosek stron. W przeciwnym razie, w wyroku orzekającym rozwód sąd stwierdza, że:

 1. żaden z małżonków nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego
 2. oboje małżonkowie ponoszą winę za rozkład pożycia małżeńskiego
 3. jeden z małżonków ponosi wyłączną winę za rozkład pożycia małżeńskiego

Stopniowanie winy

Sąd orzeka rozwód, jeżeli między stronami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozkład pożycia oznacza ustanie więzi fizycznej, emocjonalnej oraz gospodarczej. W toku postępowania rozwodowego, sąd bada, czy i która ze stron ponosi winę za rozkład pożycia. Co istotne, w sprawach o rozwód nie mamy do czynienia z tzw. stopniowaniem winy. Nie ma możliwości, aby w wyroku rozwodowym sąd stwierdził, że któraś ze stron ponosi „większą winę”. Jeżeli oboje małżonkowie przyczynili się do rozkładu pożycia, sąd orzeknie rozwód z winy obojga- nie różnicując ich odpowiedzialności w wyroku.

Wina w rozkładzie pożycia- przykłady naruszeń obowiązków małżeńskich

Zgodnie z art. 23 krio w małżeństwie obowiązuje równość praw i obowiązków. Małżonkowie obowiązani są do:

  • wspólnego pożycia,
  • wzajemnej pomocy i wierności,
  • współdziałania dla dobra założonej przez związek małżeński rodziny.

Stosownie natomiast do art. 27 krio oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Do najczęstszych naruszeń obowiązków małżeńskich należą m. in.: zdrada, nieuzasadniona odmowa współżycia płciowego, pijaństwo, przemoc fizyczna lub psychiczna, nieprzyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny, brak zainteresowania losem współmałżonka, opuszczenie współmałżonka (wyprowadzka), porzucenie małżonka w ciężkiej chorobie, negatywny stosunek do członków rodziny współmałżonka, zmiana wyznania.

Każde zachowanie małżonka musi zostać ocenione w odniesieniu do konkretnych okoliczności danej sprawy– z jednoczesnym uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i norm prawnych. Inaczej należy ocenić bezzasadne porzucenie rodziny, a inaczej wyprowadzkę ze wspólnie zajmowanego mieszkania ze względu na chęć ratowania siebie czy dzieci przed przemocą stosowaną przez współmałżonka.

Przypisanie małżonkowi winy wymaga ustalenia, że do rozkładu pożycia doszło na skutek naruszenia przez niego obowiązków małżeńskich. Pomiędzy zawinionym zachowaniem małżonka, a rozpadem związku musi więc istnieć związek przyczynowo- skutkowy.

W pozwie o rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy współmałżonka powinniśmy przedstawić dowody na jego naganne zachowanie. Dowodami w sprawie rozwodowej mogą być np. zeznania świadków (należy wskazać imiona, nazwiska i adresy świadków), zdjęcia, nagrania, notatki policyjne, obdukcje lekarskie, czy też wydruki wiadomości sms-owych/ e-mailowych.

Skutki rozwodu z orzeczeniem o wyłącznej winie współmałżonka. Alimenty na byłego małżonka- adwokat Szczecin.

Orzeczenie rozwodu ze stwierdzeniem wyłącznej winy współmałżonka ma istotny wpływ na kształtowanie się obowiązku alimentacyjnego. W takim przypadku mamy do czynienia z tzw. rozszerzonym obowiązkiem alimentacyjnym określonym w art. 60§ 2 krio. Jeżeli standard życia małżonka niewinnego obniżył się wskutek rozwodu, ma on prawo żądać zasądzenia na jego rzecz alimentów. Małżonek niewinny nie musi znajdować się w niedostatku, aby uzyskać świadczenie alimentacyjne od byłego małżonka, jeżeli ten został uznany za wyłącznie winnego rozwodu. 

Wysokość alimentów musi odpowiadać usprawiedliwionym potrzebom osoby uprawnionej oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Sąd uwzględnia również zasady słuszności oraz współżycia społecznego.

Rozszerzony obowiązek alimentacyjny wygasa w następujących sytuacjach:

 1. śmierć osoby zobowiązanej (małżonka uznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia)
 2. śmierć osoby uprawnionej  (małżonka niewinnego)
 3. zawarcie przez osobą uprawnioną do alimentów związku małżeńskiego

Czas trwania rozszerzonego obowiązku alimentacyjnego zależy od konkretnych okoliczności sprawy. W pewnych przypadkach obowiązek ten może trwać nawet dożywotnio. Chodzi tu w szczególności o sytuacje, w których małżonek niewinny całkowicie bądź częściowo poświęcił swoją karierę zawodową dla dobra rodziny i po rozwodzie nie ma możliwości znalezienia odpowiedniej pracy.

Osoba, która została uznana za wyłącznie winną rozkładu pożycia nie może żądać alimentów od byłego małżonka.

Skutki rozwodu bez orzekania o winie bądź rozwodu z orzeczeniem o winie obojga małżonków. Alimenty na byłego małżonka.

Jak wskazano na wstępie, na zgodny wniosek stron sąd zaniecha orzekania o winie. W takim przypadku sytuacja prawna rozwiedzionych małżonków oceniania jest w taki sposób, jakby oboje byli niewinni.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, rozwodu z orzeczeniem o winie obojga małżonków lub rozwodu z orzeczeniem braku winy stron w rozkładzie pożycia, mamy do czynienia z tzw. podstawowym obowiązkiem alimentacyjnym określonym w art. 60§ 1 krio.

W takiej sytuacji, małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać alimentów od drugiego małżonka. Niedostatek oznacza niemożność zaspokojenia swoich podstawowych i bieżących potrzeb.

Osobą uprawnioną do żądania alimentów może być zarówno małżonek niewinny, jak również małżonek współwinny. Alimentów nie może żądać osoba, której przypisano wyłączną winę za rozwód.

Podstawowy obowiązek alimentacyjny wygasa w następujących sytuacjach: 

 1. śmierć osoby zobowiązanej (małżonka uznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia)
 2. śmierć osoby uprawnionej  (małżonka niewinnego)
 3. zawarcie przez osobą uprawnioną do alimentów związku małżeńskiego

Dodatkowo, gdy osobą zobowiązaną do płacenia alimentów jest małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek alimentacyjny wygasa po upływie 5 lat od dnia orzeczenia rozwodu– chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności zostanie przedłużony przez sąd.

Alimenty na byłego małżonka- obniżenie wysokości alimentów bądź ich uchylenie

W przypadku zmiany okoliczności (np. znalezienie pracy przez byłego małżonka; pogorszenie sytuacji majątkowej zobowiązanego), małżonek rozwiedziony, na którego nałożono obowiązek płacenia alimentów, może wystąpić z pozwem o uchylenie bądź obniżenie alimentów w trybie art. 138 krio.

Rozwód i alimenty- adwokat Szczecin

Decyzja o separacji bądź rozwodzie jest jedną z najtrudniejszych decyzji podejmowanych w życiu. Główną dziedziną praktyki Kancelarii Adwokackiej Adwokat Sandy Guzierowicz w Szczecinie jest prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności separacji i rozwodów oraz alimentów. Emocje często nie są dobrym doradcą, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który zabezpieczy Twoje interesy w postępowaniu sądowym o rozwód bądź alimenty.

Sanda Guzierowicz
adwokat Szczecin

< Powrót