ustalenie kontaktów z dzieckiem szczecin

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dzieci mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dziecka potrzebuje ono kontaktu zarówno z mamą, jak i tatą. Ograniczenie prawa do kontaktu z dzieckiem może nastąpić na mocy orzeczenia sądu- wyłącznie w uzasadnionych dobrem dziecka przypadkach.

Kontakty z dzieckiem obejmują zarówno osobistą styczność (poprzez spotkania, wizyty, możliwość zabierania dziecka poza miejsce jego zamieszkania, wspólne wyjazdy), jak również możliwość porozumiewania się na odległość np. za pośrednictwem połączeń telefonicznych, poczty tradycyjnej, mailowej, czy też komunikatorów społecznościowych.

Jeżeli rodzice żyją w rozłączeniu, a dziecko zamieszkuje stale u jednego z nich- sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice powinni ustalić wspólnie. Określając sposób wykonywania kontaktów rodzice powinni wziąć pod uwagę dobro dziecka, a także uwzględnić jego rozsądne życzenia.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

W sytuacji braku możliwości wypracowania między rodzicami porozumienia, w kwestii kontaktów z dzieckiem orzeka sąd rodzinny. Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem należy złożyć do Sądu Rejonowego- właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Wniosek podlega opłacie sądowej w kwocie 40 zł. Do wniosku należy załączyć odpis dla drugiej strony.

We wniosku należy wskazać w jaki sposób mają odbywać się kontakty z dzieckiem. Należy z jak największą precyzją określić m.in.:

  • miejsce spotkań z dzieckiem (np. wskazać, że kontakty będą odbywały się w miejscu zamieszkania dziecka bądź poza miejscem zamieszkania dziecka),
  • terminy i czas trwania kontaktów (np. w każdy pierwszy i trzeci weekend miesiąca- od piątku od godz. 9:00 do niedzieli do godz. 15:00; w każdą drugą sobotę miesiąca od godz. 9:00 do 14:00),
  • czy spotkania mają odbywać się bez udziału drugiego z rodziców,
  • kwestie odbierania/ odwożenia dziecka po wizytach oraz przygotowania i wydania dziecka,
  • sposób wykonywania kontaktów w okresie ferii/ wakacji, dni świątecznych oraz innych dni ważnych dla nas bądź dziecka (np. dzień dziecka, dzień matki/ ojca, urodziny, imieniny),
  • sposób i częstotliwość porozumiewania się z dzieckiem na odległość.

W piśmie wszczynającym postępowanie należy sformułować również wniosek o przeprowadzenie wskazanych przez nas dowodów. W postępowaniu o ustalenie kontaktów z dzieckiem istotne mogą być wszelkie dowody wykazujące naszą więź z dzieckiem, warunki mieszkaniowe (zwłaszcza jeżeli chcemy, aby kontakty z dzieckiem obejmowały nocowanie), dotychczasowy sposób sprawowania opieki nad dzieckiem, czy też wykonywania kontaktów. Dowodem w sprawie mogą być m. in. zeznania świadków (należy wskazać imiona, nazwiska oraz ich adresy), zdjęcia, filmy itd.

Postępowanie zabezpieczające

Jeżeli chcemy, aby sąd uregulował sposób wykonywania kontaktów na czas trwania postępowania sądowego- należy złożyć wniosek o zabezpieczenie. Wniosek o zabezpieczenie podlega opłacie sądowej w kwocie 40 zł, chyba że zostanie zawarty w piśmie rozpoczynającym postępowanie (wówczas nie podlega dodatkowej opłacie, uiszczamy opłatę wyłącznie od wniosku o ustalenie kontaktów i nie ponosimy dodatkowej opłaty sądowej od wniosku o zabezpieczenie).

Adwokat Szczecin- pomoc prawna w sprawach rodzinnych.

adwokat Sanda Guzierowicz

< Powrót