utrudnianie kontaktów z dzieckiem adwokat szczecin

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem- co zrobić?

Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest prawem każdego z rodziców. Dla dobra dziecka, rodzice żyjący w rozłączeniu powinni dojść do porozumienia w zakresie utrzymywania relacji z dzieckiem. W braku takowego porozumienia, o kontaktach orzeka sąd rodzinny. Oczywistym jest, że dla prawidłowego rozwoju dziecka niezbędny jest stały i regularny kontakt z obojgiem rodziców. Kontakty z dzieckiem powinny być ukształtowane w taki sposób, aby możliwe było nawiązywanie oraz umacnianie odpowiedniej więzi emocjonalnej.

Niestety, po rozpadzie związku rodzice często nie mogą wypracować porozumienia co do realizacji kontaktów z dzieckiem, a niekiedy celowo -na złość byłemu partnerowi- ten kontakt utrudniają bądź całkowicie uniemożliwiają. Takie działanie niewątpliwie uderza nie tylko w byłego partnera/ partnerkę, ale przede wszystkim w niewinne dziecko.

Jak w takiej sytuacji „zmusić” rodzica, pod którego pieczą dziecko pozostaje do przestrzegania obowiązków wynikających z postanowienia o uregulowaniu kontaktów?

Jeżeli dopiero występujemy do sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów, a w przeszłości rodzic utrudniał bądź uniemożliwiał nam kontakt z dzieckiem np. bezzasadnie odmawiał wydania dziecka w ustalonym wcześniej terminie, istnieje możliwość skorzystania z rozwiązania określonego w art. 5821§ 3 kpc. W takim przypadku, występując do sądu rodzinnego z wnioskiem o ustalenie kontaktów z dzieckiem, zasadnym jest jednoczesne sformułowanie wniosku o zagrożenie rodzicowi, który sprawuje stałą pieczę nad dzieckiem nakazaniem zapłaty na naszą rzecz określonej sumy pieniężnej w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z wydanego przez sąd orzeczenia (np. “wnoszę o zagrożenie uczestniczce X nakazaniem zapłaty na rzecz wnioskodawcy Y sumy pieniężnej w wysokości 200 zł za każde naruszenie obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach wydanego w niniejszej sprawie”). Wskazana suma pieniężna powinna być adekwatna do sytuacji finansowej zobowiązanego.

Jeżeli rodzic, któremu sąd zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej kwoty dopuścił się naruszenia obowiązków, sąd  nakazuje mu zapłatę określonej kwoty- ustalonej stosownie do liczby naruszeń. Prawomocne orzeczenie stanowi tytuł wykonawczy bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.

W przypadku wcześniejszego sądowego uregulowania kontaktów z dzieckiem bez zastosowania w/w przepisu, w dalszym ciągu nie pozostajemy bezradni. W sytuacji nierespektowania orzeczenia bądź ugody sądowej przez jednego z rodziców, w pierwszej kolejności występujemy z wnioskiem o zagrożenie danej osobie nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej za każde naruszenie wcześniej zapadłego orzeczenia. Do wniosku dołączamy wówczas wcześniej wydane postanowienie bądź zawartą przez rodziców ugodę sądową w przedmiocie kontaktów z dzieckiem. Po uzyskaniu prawomocnego postanowienia o zagrożeniu zapłatą -w przypadku dalszego utrudniania kontaktów z dzieckiem- występujemy z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty.

Zadośćuczynienie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Niezależnie od powyższego, bezprawne uniemożliwianie rodzicowi styczności z dzieckiem stanowi naruszenie jego dóbr osobistych. Jak wynika z orzecznictwa sądowego, więź rodzicielska jest jednym z podstawowych dóbr człowieka, a jej naruszenie wiąże się ze znacznym cierpieniem psychicznym (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15.07.2015 r. o sygn. akt I ACa 202/15). Wobec powyższego, na podstawie art. 24 kc w zw. z art. 448 kc, istnieje możliwość sądowego dochodzenia zadośćuczynienia od osoby utrudniającej kontakt z dzieckiem. 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie kontaktów z dzieckiem, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z kancelarią adwokacką w Szczecinie.

adwokat Sanda Guzierowicz

< Powrót