Zakres usług

Zakres usług

Prawo rodzinne

Delikatna i trudna specyfika spraw rodzinnych wymaga szczególnego zaangażowania. Decyzja o rozwodzie czy separacji jest jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu. Silne emocje towarzyszące sprawom rodzinnym często uniemożliwiają osobom bezpośrednio zainteresowanym obiektywną ocenę sytuacji i podjęcie właściwych czynności procesowych. Stres nigdy nie jest dobrym doradcą, dlatego też warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Przy prowadzeniu spraw rodzinnych podchodzę do Państwa nie tylko z doświadczeniem i wiedzą prawniczą, ale również pełnym zrozumieniem. Zapewniam opiekę prawną na każdym etapie postępowania. Udzielam porad prawnych, przygotowuje pisma procesowe, jak również oferuję kompleksowe prowadzenie sprawy z reprezentacją przed sądem włącznie. Reprezentuję klientów m. in. w sprawach o:

 • rozwód
 • orzeczenie separacji
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej
 • alimenty
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • przysposobienie
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • zarząd majątkiem dziecka

Prawo cywilne

Prawo cywilne to obszerna gałąź prawa regulująca zarówno stosunki majątkowe, jak i niemajątkowe pomiędzy równorzędnymi podmiotami prawa. Normy prawa cywilnego dotyczą niemal wszystkich sfer życia ludzkiego. Znajomość prawa cywilnego pozwala na rozwiązanie rozmaitych sporów i problemów powstających w życiu codziennym na gruncie podejmowanych czynności oraz zaistniałych zdarzeń prawnych.

Oferuję kompleksową pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w szczególności w sprawach:

 • o naruszenie dóbr osobistych
 • o ustalenie istnienia albo nieistnienia stosunku prawnego
 • o stwierdzenie nieważności czynności prawnej
 • dotyczących ochrony prawa własności i posiadania
 • o zasiedzenie nieruchomości
 • o ustanowienie służebności drogowej/ osobistej
 • o zniesienie współwłasności
 • o odszkodowanie z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania
 • o odszkodowanie za czyn niedozwolony
 • o zadośćuczynienie
 • o rentę
 • o odszkodowanie za opóźniony lot
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop
 • o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby
 • sporów wynikających z zawartych umów
 • o zapłatę
 • spadkowych (m. in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, unieważnienie testamentu)
 • o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Prawo karne

Oferuję pomoc prawną w postępowaniu karnym, karno- skarbowym, w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu w sprawach nieletnich. Jako adwokat posiadam uprawnienia do występowania zarówno w roli obrońcy, jak również pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego i prywatnego.

Możliwość ustanowienia obrońcy w postępowaniu karnym stanowi wyraz urzeczywistnienia prawa do obrony. Oferuję pomoc prawną zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak również sądowego. Zapewniam natychmiastową pomoc przy zatrzymaniu oraz tymczasowym aresztowaniu. W ramach obrony czuwam nad prawidłowym przebiegiem postępowania biorąc udział we wszelkich czynnościach procesowych, korzystam z przewidzianych prawem uprawnień i rzetelnie realizuję uzgodnioną z klientem taktykę obrończą.

Posiadam doświadczenie w reprezentowaniu klientów jako pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego. Działam na każdym etapie postępowania, począwszy od sporządzenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa czy też wniesienia prywatnego aktu oskarżenia. Aktywnie uczestniczę w podjętych postępowaniach i korzystam z przewidzianych prawem środków procesowych mających na celu zabezpieczenie interesów klienta.

Udzielam również pomocy prawnej osobom skazanym w sprawach o: udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary bądź też udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Prawo medyczne

Błędy medyczne oraz inne zaniedbania personelu i placówek medycznych mogą doprowadzić do nieodwracalnych zmian w dotychczasowym życiu pacjenta i jego najbliższych, dlatego też niezwykle ważnym jest, aby skomplikowane sprawy związane z dochodzeniem przysługujących z tego tytułu świadczeń powierzyć profesjonaliście.

Reprezentuję klientów w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ustalenie odpowiedzialności na przyszłość oraz zasądzenie odpowiedniej renty. Błędy medyczne i inne zaniedbania rodzące odpowiedzialność odszkodowawczą najczęściej dotyczą niewłaściwej diagnozy, zastosowania nieodpowiedniego leczenia, nieprawidłowości w przeprowadzonym zabiegu operacyjnym, a także zakażeń szpitalnych. Podstawą do dochodzenia zadośćuczynienia może być również samo naruszenie praw pacjenta. Oferuję kompleksową pomoc prawną w postępowaniach karnych, dyscyplinarnych, cywilnych, a także przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Prawo pracy

Dynamiczne zmiany oraz złożoność regulacji prawa pracy często prowadzą do niejasności oraz sporów pomiędzy stronami stosunku pracy. W ostatnich latach coraz częściej dochodzi do łamania praw pracowniczych, a także do przypadków mobbingu i dyskryminacji. Pomoc prawna z zakresu prawa pracy obejmuje zarówno sporządzanie i opiniowanie dokumentacji pracowniczej, jak również reprezentację przed sądem pracy.

Do kategorii spraw z zakresu prawa pracy należą m.in. sprawy:

 • o ustalenie stosunku pracy
 • o sprostowanie świadectwa pracy
 • o przywrócenie do pracy
 • o odszkodowanie za bezprawne bądź bezpodstawne rozwiązanie stosunku pracy
 • o zapłatę wynagrodzenia
 • o odszkodowanie bądź zadośćuczynienie za mobbing
 • o odszkodowanie bądź zadośćuczynienie z tytułu dyskryminacji

Oferta dla firm

Oferta dla przedsiębiorców polega na stałej bądź doraźnej obsłudze prawnej uwzględniającej specyfikę danej działalności gospodarczej. Pomoc prawna może być świadczona zarówno na etapie zakładania działalności, jak również bieżącego funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Współpraca obejmuje udzielanie porad prawnych, przygotowywanie bądź opiniowanie umów cywilnoprawnych, umów o pracę oraz aktów wewnętrznych, udział w negocjacjach z kontrahentami klienta, a także reprezentację w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych.